Pogoji in določila

splošne določbe

Ti pogoji veljajo za nakupe v spletni trgovini www.brasty.si in so del sklenjene kupoprodajne pogodbe. Pogoji opredeljujejo in natančneje določajo pravice in obveznosti prodajalca (dobavitelja) in kupca (kupca, potrošnika).
 
Upravljavec spletne trgovine www.brasty.si je trgovsko podjetje BRASTY GROUP, s.r.o. s sedežem na naslovu Lípová 511/15, Praga 2, 120 00, IČ: 24276821, številka za DDV: 24276821, vpisana v poslovni register, ki se vodi pri mestnem sodišču v Pragi, oddelek C, vložek 199911 za prodajo blaga prek spletnega trgovina, ki se nahaja na spletnem naslovu www .brasty.si.
 
Vsa pogodbena razmerja so sklenjena v skladu s pravnim redom Češke republike. Če je pogodbena stranka potrošnik, razmerja, ki niso urejena s pogoji poslovanja, urejata Civilni zakonik (št. 89/2012 zb.) in Zakon o varstvu potrošnikov (št. 634/1992 zb.). Če je pogodbena stranka podjetnik, razmerja, ki niso urejena s poslovnimi pogoji, ureja gospodarski zakonik, št. 513/1991 zb., s spremembami in dopolnitvami.
 
 

ODGOVORNA OSEBA ZA DELOVANJE E-TRGOVINE:

Alena Masarova
GSM: 0038617774364
e-naslov: alena.masarova@brasty.si
 

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE IN KONTAKTI:

infolinija (pon–pet, 9.00–17.00): 0038617774364
e-pošta: (pon–ned, neprekinjeno): info@brasty.si
 
 
 
Naslov:
SKUPINA BRASTY, s.r.o.
Velikomoravska 479/19
  779 00 Olomouc
 
Dodatne pomembne kontaktne podatke najdete na strani s kontakti.
 

DEFINICIJE

POTROŠNIŠKA POGODBA
– kupoprodajna pogodba, pogodba o delu ali druge pogodbe po OZ, če sta stranki pogodbe kupec na eni strani in dobavitelj na drugi strani, oz. prodajalec.
 
PRODAJALEC (DOBAVITELJ)
– Je oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe nastopa v okviru svoje poslovne ali druge poslovne dejavnosti. Je podjetnik, ki neposredno ali preko drugih podjetnikov kupcu dostavlja izdelke ali opravlja storitve.
 
KUPEC (STRANKA)
– Zaradi veljavne zakonodaje se razlikuje med kupcem, ki je potrošnik, in kupcem, ki ni potrošnik.
 
POTROŠNIK KUPEC: Je oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe ne nastopa v okviru svoje poslovne ali druge poslovne dejavnosti. Je fizična ali pravna oseba, ki kupuje izdelke ali uporablja storitve za namene, ki niso povezani s poslovanjem s temi izdelki ali storitvami.
 
KUPEC, KI NI POTROŠNIK: Je oseba, ki pri sklepanju in izvajanju pogodbe deluje v okviru svoje poslovne ali druge poslovne dejavnosti in kupuje izdelke ali uporablja storitve z namenom poslovanja s temi izdelki ali storitvami. Tega kupca urejajo pogoji in določila v obsegu, ki velja, ter komercialni kodeks.
 
POGOJI
– Pogodbeni dogovor med prodajalcem in kupcem v tem dokumentu. Kupec se strinja s temi pogoji poslovanja, veljavnimi v trenutku oddaje naročila in ga zavezujejo od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Kupec ima možnost, da se s temi pogoji seznani pred oddajo naročila in je o njih obveščen dovolj vnaprej. Z oddanim naročilom kupec potrjuje, da je seznanjen s temi pogoji poslovanja in da se z njimi strinja.
 
SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE
– Vsako naročilo kupca je zavezujoče. Predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe je postavitev ponujenega blaga s strani prodajalca na spletno stran, kupoprodajna pogodba nastane z oddajo naročila s strani kupca in sprejemom naročila s strani prodajalca. Prodajalec bo kupcu ta sprejem takoj potrdil z informativnim elektronskim sporočilom na navedeni elektronski naslov, vendar ta potrditev ne vpliva na sestavo pogodbe. Sklenjeno pogodbo (vključno z dogovorjeno ceno z DDV) je mogoče spremeniti ali odpovedati le na podlagi soglasja strank ali na podlagi pravnih razlogov. Pogoj za veljavnost elektronskega naročila je izpolnitev vseh predpisanih podatkov in zahtev v naročilnici.
 
– Kupec se ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe strinja z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi komunikacijskih sredstev na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec sam in se ti stroški ne razlikujejo od osnovnih oceniti.
 
– Kupec se v skladu z določbami § 7 odstavka 2 zakona št. 480/2004 Coll. strinja z nekaterimi storitvami informacijske družbe in s spremembo nekaterih zakonov (Zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe), s spremembami na pošiljanje poslovne komunikacije s strani prodajalca na elektronski naslov ali telefonsko številko kupca. Prodajalec izpolnjuje svojo obveznost obveščanja do kupca v skladu s 13. členom uredbe GDPR v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupca za namene pošiljanja poslovne komunikacije preko posebnega dokumenta.
 
– Za namene kupoprodajne pogodbe velja ponudba blaga z kupnino (z DDV), ki je objavljena na strežniku v trenutku oddaje naročila s strani kupca.
 
– Pogodba je sklenjena v češkem jeziku, če okoliščine na strani prodajalca ali kupca tega ne preprečujejo, se lahko pogodba sklene tudi v drugem jeziku, ki ga stranki razumeta.
 
– Kraj dostave blaga je adresa, ki ga kupec določi v naročilu.
 
– Za namene obdelave naročil in ponudbe storitev s soglasjem uporabnika zbiramo naslednje osebne podatke:
 
ime
priimek
naslov
E-naslov
Podatke zbiramo, dokler uporabnik ne zahteva njihovega izbrisa.
 

ZAHTEVKI, GARANCIJA IN ODSTOP OD POGODBE

Za vse blago, ki ga ponujamo in prodajamo, velja 24-mesečna garancija. 24-mesečna garancija ne pokriva obrabe zaradi običajne uporabe in uporabe izdelkov.
 
V skladu s § 1829, 1. odst. Civilnega zakonika ima kupec pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga odstopi od nakupne pogodbe, medtem ko v primeru, da je predmet nakupne pogodbe več vrst blaga. ali dobavo več delov, ta rok teče od dneva prejema zadnje dostave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe mora biti posredovan prodajalcu v roku iz prejšnjega stavka. Priporočamo, da blago pošljete nazaj na naslov poslovalnice v nepoškodovanem stanju, po možnosti tudi v nepoškodovani embalaži, vključno z vsemi dodatki, na lastne stroške.
 
Garancijske pogoje, neskladje s kupoprodajno pogodbo in sam postopek reklamacije ter uveljavljanje pravic iz odgovornosti za napake najdete v našem reklamacijskem postopku.
 
 

PREKLIC NAROČILA, ODSTOP OD POGODBE

Če se kupec odloči za preklic naročila, mora o tem nemudoma obvestiti upravljavca trgovine (pisno, po elektronski pošti ali po telefonu) – preden je blago odposlano in poslano kupcu. Naročilo se nato brezplačno prekliče. Če je blago že odposlano, v primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe nosi potrošnik stroške vračila blaga.
 
Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi kupec stroške vračila blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.
 
V skladu s § 1829, 1. odst. Civilnega zakonika ima kupec pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga odstopi od nakupne pogodbe, medtem ko v primeru, da je predmet nakupne pogodbe več vrst blaga. ali dobavo več delov, ta rok teče od dneva prejema zadnje dostave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe mora prodajalec na svoje stroške poslati na naslov poslovalnice v roku iz prejšnjega stavka. Če prodajalec prejme poškodovano blago, ima pravico od kupca zahtevati odškodnino.
 
V primeru odstopa od pogodbe bo prodajalec denarna sredstva, ki jih je prejel od kupca, vrnil v 14 dneh po odstopu od kupoprodajne pogodbe s strani kupca, na enak način, kot jih je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec ima tudi pravico do vračila opravljene storitve, ki jo je dal kupec ob vračilu blaga s strani kupca ali na drug način, če se kupec s tem strinja in s tem ne nastanejo dodatni stroški. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe s strani potrošnika je potrošnik upravičen le do vračila sredstev za prevoznino v najnižjem ponujenem znesku (če je izbral dražji način prevoza). V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe nosi kupec stroške povezane z vračilom blaga.
 
Kupec ima pravico, da odstopi od sklenjene kupoprodajne pogodbe brez navedbe razlogov in brez pogodbenih kazni. Pošiljki morajo biti priloženi vsi dokumenti, vključno z darili, ki jih je kupec prejel brezplačno ob naročilu, vključno z računom, oziroma mora biti sklenitev pogodbe sicer zanesljivo dokazana. Kupec vrnjeno blago pošlje na naslov operaterja. Prodajalec bo kupcu vrnil že plačano kupnino ali njen del (ki ustreza plačani kupnini za blago), na številko TRR, ki jo je posredoval sam ali drugače, na podlagi medsebojnega dogovora, najkasneje v 14 dneh od trenutek odstopa od kupoprodajne pogodbe. Prosimo, da nam izpolnjen obrazec za odstop pošljete skupaj z vrnjenim blagom. Prenesete ga lahko kot PDF tukaj.
 
Prodajalec ima pravico zavrniti obdelavo naročila, če količina naročenega blaga ne ustreza običajni količini blaga, namenjenega osebni porabi. Če pride do spora o tem, kolikšna je običajna količina blaga za normalno osebno porabo, je vedno odločilno stališče prodajalca. Nakupi blaga za komercialne namene so na maloprodajni spletni strani www.brasty.si izrecno prepovedani. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila v skladu s § 1818, § 1820 do 1840 zakona št. 89/2012 Coll., Civilni zakonik. Če pride do te situacije, bo prodajalec s kupcem nemudoma stopil v stik po telefonu ali elektronski pošti, da se dogovorimo o nadaljnjem postopku (zamenjava naročenega blaga z drugim ali preklic naročila ipd.). Potrošnik kupec ali samo potrošnik je fizična oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe ne nastopa v okviru svoje poslovne ali druge poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja svojega poklica. Kupec, ki ni potrošnik (v nadaljevanju: kupec, ki ni potrošnik), je oseba, ki pri sklepanju in izvajanju pogodbe ravnav okviru svoje poslovne ali druge poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja poklica. Za tega kupca veljajo pogoji poslovanja v obsegu, ki ga zadevajo, in tudi poslovni kodeks.
 
 

OBDELAVA NAROČIL

Po oddanem naročilu bo na vaš elektronski naslov poslana avtomatska potrditev. Naročila blaga z oznako "na zalogi" prejeta do 14. ure se v veliki večini obdelajo še isti dan, najkasneje naslednji delovni dan.
 
Po Zakonu o registraciji prodaje je prodajalec dolžan kupcu izdati potrdilo. Hkrati je dolžan prejeto prodajo preko spleta prijaviti davčnemu skrbniku (v primeru tehnične okvare najkasneje v 48 urah).
 

INFORMACIJE O DOSTAVI IN MOŽNOSTIH PLAČILA NAJDETE TUKAJ.

Cene in veljavnost ponudbe
Cene so končne, torej z DDV oz vse druge davke in pristojbine, ki jih mora potrošnik plačati za pridobitev blaga. Ustrezen davčni dokument je vedno del dobave. Če ste blago naročili, velja cena za katero ste naročili, ne glede na kasnejše spremembe. Pred oddajo naročila ima kupec možnost, da se seznani z dejstvom, koliko časa velja ponudba oziroma cena.
 
Na blago označeno kot akcija ni možno uveljavljati popusta!
 
Višina zagotovljenih popustov, njihova veljavnost in pogoji uveljavljanja so vedno navedeni ob ustreznem izdelku, na darilnem bonu ali preko druge kreative.
 
Stroške poštnine in pakiranja krije kupec glede na način, ki ga je izbral ob naročilu blaga. Te stroške urejajo cene, navedene na www.brasty.si.
 
 
 

REKLAMACIJA - NASPROTJE Z KUPOPRODAJNO POGODBO

V primeru, da artikel ob prevzemu s strani kupca ni v skladu s kupoprodajno pogodbo (v nadaljevanju »neskladje s kupoprodajno pogodbo«), ima kupec – potrošnik pravico zahtevati od prodajalca, da artikel vrne v stanje. skladno s kupoprodajno pogodbo, brezplačno in brez nepotrebnega odlašanja, na zahtevo kupca ali potrošnika bodisi z zamenjavo artikla bodisi s popravilom le-tega. Če pa tak postopek ni mogoč, lahko kupec potrošnik zahteva primeren popust od cene artikla ali pa kupec odstopi od pogodbe.
 
To pa ne velja, če je kupec potrošnik vedel za neskladje s kupoprodajno pogodbo pred prevzemom artikla ali če je sam povzročil neskladje s kupoprodajno pogodbo. Neskladje s kupoprodajno pogodbo, ki se pokaže v roku šestih mesecev od dneva prevzema artikla, se šteje kot neskladje, ki obstaja že ob njegovem prevzemu, razen če je to v nasprotju z naravo artikla ali če se dokaže nasprotno.
 
V nasprotju s kupoprodajno pogodbo se razume zlasti to, da stvar, ki se prodaja, nima kakovosti in uporabnih lastnosti, ki jih zahteva pogodba, jih opisuje prodajalec, proizvajalec ali njegov zastopnik ali se pričakujejo na podlagi oglasa. ki jih izvajajo, ali kakovosti in uporabnih lastnosti, običajnih za tovrstno stvar, da ne ustreza zahtevam zakonskih predpisov, ne ustreza količini, meri ali teži in ne ustreza namenu, ki ga prodajalec navaja za uporabo artikla oziroma za kaj se artikel običajno uporablja.
 
Fotografije izdelkov so zgolj ilustrativne narave in ne predstavljajo zavezujočega opisa lastnosti izdelka (npr. barva se lahko nekoliko razlikuje zaradi barvnih nastavitev vašega zaslona).
 
 

GARANCIJSKA DOBA

Za vse blago je zagotovljena garancijska doba 24 mesecev.
 
Garancija ne pokriva naslednjih primerov:
 
Blago je bilo poškodovano zaradi neustreznega ali nestrokovnega ravnanja.
Blago so poškodovali naravni elementi.
Blago je bilo poškodovano zaradi normalne obrabe.
Garancijska doba začne teči, ko kupec prevzame blago in se lahko podaljša za čas, v katerem je bilo blago na garancijskem popravilu. V primeru zamenjave blaga začne teči nova 24-mesečna garancija.
 

REKLAMACIJA IN NJENA PRIJAVA

V primeru, da se napaka pojavi v garancijskem roku, ima kupec glede na naravo napake naslednje pravice pri uveljavljanju garancije:
 
Če ne gre za bistveno kršitev kupoprodajne pogodbe: pravico do brezplačne, pravilne in pravočasne odstranitve napake; pravica do zamenjave blaga z napako, če ta ni nesorazmerna zaradi narave napake in če tak postopek ni mogoč; pravico do razumnega popusta na kupnino ali pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe.
Če gre za bistveno kršitev kupoprodajne pogodbe, ki onemogoča pravilno uporabo blaga: pravico do zamenjave blaga z napako ali pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe.
Če ne gre za bistveno kršitev kupoprodajne pogodbe, ki se pojavlja v večjem številu ali večkrat in onemogoča pravilno uporabo blaga: pravica do zamenjave blaga z napako ali odstopa od kupoprodajne pogodbe.
Če gre za bistveno kršitev kupoprodajne pogodbe, ki ne onemogoča pravilne uporabe artikla in če ne zahteva zamenjave artikla: pravico do razumnega popusta od kupnine ali odstopa od kupoprodajne pogodbe.
Kupcu svetujemo, da dobavljeno blago pregleda in o zaznanih napakah brez nepotrebnega odlašanja obvesti prodajalca. Kupec lahko prijavi utemeljeno reklamacijo na enega od naslednjih načinov:
 
Na e-poštni naslov operaterja: info@brasty.si.
Po pošti na naslov operaterja (glej spodaj).
Po telefonu na telefonsko številko: 0038617774364.
Če kupec uveljavlja pravico iz pomanjkljive izvedbe, mu nasprotna stranka pisno potrdi, kdaj je uveljavljal pravico ter način izvedbe popravila in njegovo trajanje. Reklamacija se lahko šteje za rešeno šele v trenutku, ko to dejstvo o trgovec poroča potrošniku, ne glede na to ali je reklamacijo zavrnil ali potrdil. Trgovec s potrošnikom stopi v stik preko potrošnikovega elektronskega naslova.
 
Prodajalec mora o zahtevku odločiti takoj, v zahtevnejših primerih pa v 3 dneh. Pritožba bo obravnavana najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve reklamacije, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita drugače. V primeru neupoštevanja roka za obravnavo reklamacije ima potrošnik pravico do zamenjave blaga ali do odstopa od pogodbe.
 
Pritožbeni protokol lahko prenesete tukaj (PDF).
 
V primeru upravičene reklamacije ima potrošnik pravico do povračila stroškov, povezanih z reklamacijo. V primeru neupravičene reklamacije je prodajalec dolžan izdati pisno obrazložitev te zavrnitve, hkrati pa potrošnik ni upravičen do povračila svojih stroškov v zvezi z obravnavo reklamacije, hkrati pa prodajalec ni upravičen do povračila stroškov, ki jih ima z njegove strani.
 
 

DARILA

Darila so blago, ki se brezplačno posreduje skupaj z drugim kupljenim blagom prodajalca. Darila se zagotavljajo na podlagi darilne pogodbe, kjer je prodajalec darovalec, kupec pa obdarovalec. Na darila se lahko nanašajo le pravice iz darilne pogodbe in zanje ne veljajo določila Splošnih pogojev o reklamaciji, odstopu od pogodbe, menjavi blaga in drugo.
 
Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe daril glede na trenutno dobavljivost in zalogo glede na ponudbo v spletni trgovini.
 
Darila ne morejo biti odgovorna za napake v skladu s Pogoji.
 
 
 

PROGRAM PREVERJEN S STRANI STRANK

Vaše zadovoljstvo z nakupom ugotavljamo z e-poštnimi vprašalniki v okviru programa Preverjeno s strani kupcev, v katerega je vključena naša e-trgovina. Pošljemo vam jih vsakič, ko opravite nakup pri nas, če v smislu § 7 odstavek 3 zakona št. 480/2004 Coll. o nekaterih storitvah informacijske družbe, njihovega pošiljanja ne zavrnete. Osebne podatke obdelujemo za namene pošiljanja vprašalnikov v okviru programa Preverjeno s strani kupcev na podlagi našega zakonitega interesa, ki sestoji iz ugotavljanja vašega zadovoljstva z nakupom pri nas. Za pošiljanje vprašalnikov, ocenjevanje vaših povratnih informacij in analizo našega tržnega položaja uporabljamo procesor, ki je upravljavec portala Heureka.cz; za te namene lahko posredujemo podatke o kupljenem blagu in vaš elektronski naslov. Pri pošiljanju e-poštnih vprašalnikov vaši osebni podatki niso posredovani nobeni tretji osebi za lastne namene. Pošiljanju e-poštnih vprašalnikov v okviru programa Customer Verified lahko kadar koli nasprotujete tako, da prek povezave v e-pošti z vprašalnikom odjavite nadaljnje pošiljanje vprašalnikov. V primeru vašega ugovora vam vprašalnika ne bomo več pošiljali.
 

PRISTOJNOST IN VELJAVNO PRAVO

Kupec, ki se z nakupom blaga strinja s pogoji poslovanja, se zavezuje, da bo spore reševal pred češkim sodiščem. Spori pomenijo: vse zadeve v zvezi s prodajo, vračilom blaga, zavračanjem reklamacij, cenami, prikazanimi na spletni strani v času prodaje ipd.
 
Če med prodajalcem in potrošnikom nastane potrošniški spor, ima potrošnik pravico do izvensodne poravnave. Predmet izvensodne poravnave v skladu z zakonom št. 634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov je češka trgovinska inšpekcija.
 
Za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz naslova kupoprodajne pogodbe je pristojna češka trgovinska inšpekcija s sedežem na Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID številka: 000 20 869, internetni naslov: https:/ /adr.coi.cz/cs. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem iz kupoprodajne pogodbe se lahko uporablja platforma za spletno reševanje sporov na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 

KONČNA UREDITEV

Ti pogoji veljajo od 16. aprila 2015 in veljajo vedno v besedilu, navedenem na spletni strani upravljavca www.brasty.si na dan, ko kupec odda elektronsko naročilo. Z oddajo elektronskega naročila se kupec strinja z vsebino in pogoji trgovalnega sistema, ki deluje na spletni strani www.brasty.si, veljavnimi na dan oddaje naročila, vključno z dogovori o cenah, ter soglaša s pošiljanjem poslovne komunikacije. . Soglasje za pošiljanje komercialnih sporočil lahko kadarkoli prekličete. Kupec z oddajo naročila hkrati potrjuje, da v primeru odstopa od pogodbe, v skladu s §1829 odst.1 Civilnega zakonika, nosi potrošnik stroške, povezane z vračilom blaga.